Dalian Institute of Chemical Physics | Set as home page | Add to collection | 中文

Longsheng Cao

时间:2022-07-25 15:20 栏目类别:

Resume

Longsheng Cao

Title: Associate Professor

Subject: Chemical Engineering

Phone: 0411-84379508

Email: caolsh@dicp.ac.cn

Address: 457 Zhongshan Road, Dalian, China, 116023

Resume

1/2021-present: Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics

10/2018-10/2021: University of Maryland, USA, Postdoctoral Fellow

08/2018-09/2018: Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Research assistant

03/2018-07/2018: Yutong Bus Co., LTD., fuel cell engineer

09/2013-03/2018: Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Ph.D. Chemical Engineering

09/2007-07/2011: China University of Petroleum (Beijing), B.S., Chemical Engineering and Technology

Research

(1) Low platinum and non-platinum electrocatalysts for fuel cells

(2) Low-iridium and non-iridium electrocatalysts for electrolysis of water

(3) Catalyst for organic electrosynthesis

Honors:

Dalian Institute Chemical Physics-Topsoe Scholarship

Selective Publications:

.1 Cao, Longsheng#; Li, Dan#; Travis, Pollard#; Deng, Tao; Zhang, Bao; Yang, Chongyin; Chen, Long; Jenel, Vatamanu; Hu, Enyuan; Matt, J Hourwitz; Ma, Lin; Michael, Ding; Li, Qin; Hou, Singyuk; Karen, Gaskell; John, T Fourkas; Yang, Xiao-Qing; Xu, Kang*; Oleg, Borodin*; Wang, Chunsheng*. Fluorinated interphase enables reversible aqueous zinc battery chemistries. Nature Nanotechnology, 2021, 16, (8), 902-910.

2. Cao, Longsheng#; Li, Dan#; Hu, Enyuan; Xu, Jijian; Deng, Tao; Ma, Lin; Wang, Yi; Yang, Xiao-Qing; Wang, Chunsheng*. Solvation Structure Design for Aqueous Zn Metal Batteries. Journal of the American Chemical Society, 2020, 142, (51), 21404-21409.

3. Cao, Longsheng#; Li, Dan#; Deng, Tao; Li, Qin; Wang, Chunsheng*. Hydrophobic Organic-Electrolyte-Protected Zinc Anodes for Aqueous Zinc Batteries. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, (43), 19292-19296.

4. Cao, Longsheng#; Li, Dan#; Fernando, A Soto#; Victor, Ponce; Zhang, Bao; Ma, Lu; Deng, Tao; Jorge, M Seminario; Hu, Enyuan; Yang, Xiao-Qing; Perla, B Balbuena*; Wang, Chunsheng*. Highly Reversible Aqueous Zinc Batteries enabled by Zincophilic–Zincophobic Interfacial Layers and Interrupted Hydrogen-Bond Electrolytes. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, (34), 18845-18851.

5. Chen, Long#; Cao, Longsheng#; Ji, Xiao; Hou, Singyuk; Li, Qin; Chen, Ji; Yang, Chongyin; Nico Eidson, Wang, Chunsheng*. Enabling safe aqueous lithium ion open batteries by suppressing oxygen reduction reaction. Nature Communications, 11, 2638 (2020), https://doi.org/10.1038/s41467-020-16460-w.

6. Li, Dan#; Cao, Longsheng#; Deng, Tao; Liu, Sufu; Wang, Chunsheng*. Design of a Solid Electrolyte Interphase for Aqueous Zn Batteries. Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(23), 13035-13041.

7. Deng, Tao#; Cao, Longsheng#; He, Xinzi; Li, Ai-Min; Li, Dan; Xu, Jijian; Liu, Sufu; Bai, Panxing; Jin, Ting; Ma, Lin; Marshall A Schroeder; Fan, Xiulin; Wang, Chunsheng*. In situ formation of polymer-inorganic solid-electrolyte interphase for stable polymeric solid-state lithium-metal batteries. Chem, 2021, 7(11), 3052-3068.

8.Cao, L.; Zhang, G.; Lu, W. et.al., Preparation of hollow PtCu nanoparticles as high-performance electrocatalysts for oxygen reduction reaction in the absence of a surfactant. RSC Advances 2016, 6 (46), 39993-40001

9.Cao, L.; Jiang, S;.Zhang, G. et.al., Fabrication of a highly dispersed Pdcore@Ptshell electrocatalyst for the oxygen reduction reaction. Chinese Journal of Catalysis 2017, ,7(38), 1196-1206

10.Cao,Longsheng; Zhang, Geng; Jiang, Shangfeng; Tang, Xuejun; Qin, Xiaoping; Guo, Xiaoqian; Shao, Zhigang*; Yi, Baolian. Enhancing the Oxygen Reduction Reaction Performance by Modifying the Surface of Platinum Nanoparticles. ChemElectroChem, 2016, 3(2), 309-317.


Fuel cell system science and Engineering Research Center, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences DNL0301 ALL Right Reserved