Dalian Institute of Chemical Physics | Set as home page | Add to collection | 中文
Faculty

Faculty

17A12

1EF05

Group Leader:Zhigang Shao

Acdemic Advisor:Baolian Yi

Professor

Academician

Supervisor
12D48

13E2B

A430

1243C

Hongmei Yu

Ming Hou

Mojie Cheng

Li Zhou

Professor

Professor

Professor

Professor

15038

F3AD

Shucheng Sun

Wei Song

Yun Zhao

Longsheng Cao

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

1888F


Jiangtao Geng

Zhe Zhao

Jinkai Hao


Associate Professor

Associate professor

Associate Professor


Staff
16687

12B68

144DC

14C5F

Jun Ai

Senior Engineer

Tienan Tao

Senior Engineer

Yongli Lin

Senior Engineer

Feng Xie

Associate Professor

148BD

17F4A

15494

13045

Limin Zheng

Senior Engineer

Liyan Sun

Senior Engineer

Xiaoping Qin

Senior Engineer

Hongjie Zhang

Associate Professor

11F72

ADC7

1161D

16B87

Jun Chi

Senior Engineer

Meng Wang

Senior Engineer

Zhongyan Chen

Engineer

Xin Li

Engineer

12944

11FAC

103AE

Kai Sun

Engineer

Jiaqiang Xu

Experimenter

Dahui Fang

Engineer

Na Huang

Engineer

178B3

Youlu Hong

Senior Engineer

Suoni

Xinyi Liu

Lei ChenGuoxiang Wang

Fan Yang17ACA

12C12

11537

10EDC

Xiaoping Liu

Shihui Wei

Jin Lin

Chengyi Yu

1602C

undefined

Kai Liu

 Shijie Li

Zhiyao Tian

Hong Wang

1352D

11CBF

Chendong Kou

Song Li

 Honglin Zhao

Xin Zhen

Siwen Tao

Li Sheng

Ying Tu

Yan Wang

 Taihai Yu

Chenglin Luan

Muqing Li

 Aixin Dong

Jintao Sui

 Xiaopeng Sun

Hongdong Guo

Shiyu Zhang

Jia Wang

Yan Li

Wen Si

Xinhua Dai

Xianhe Wang

Xianglong Li

Yang Liu

Yawen Zhou

133EC

Haitao Zhang

Xinyu Li

Fudong Sun

Yan Liu
Yongyu Ni
Doctor
1259B

1753F

12765

undefined

He Huang

Guang Jiang

Dandan Guo

Feng Ding

110C8

14BF5

14930

123DA

Yong Gou

Xiangchao Meng

Hong Ren

Wenzhe Luo

127DF

B695

E958

undefined

Xiaokang Yang

Zhicheng Liu

Jiaqi Sun

Shuai Tang

undefined

undefined

undefined

Senyuan Jia

Tao Wei

Manli Wang

Tongzhou LiZhiwei Ren

Jingchen NaMaster
Junying Zhou

Taipu Chen

Yangkai Han

Kun Wang

Wenbin Yang

Junfang Zhang

Yutong Zhao

Rui Yuan

Jianqi Li

Xu Luo

Kaiqiu Lv

Xuzhao Shi

undefined

Xiaozhi Xu

Xin Zhan

Kui Zhang

Jinchen FuQiao Guo

Xinyi Liu

Fuel cell system science and Engineering Research Center, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences DNL0301 ALL Right Reserved